728 x 90
728 x 90

چکیده پایان نامه

هدف اصلی از نگارش این پایان نامه بررسی اثربخشی و بیان جایگاه حقوقی زن توسط قرآن کریم تمدن ایران باستان در جامعه بشری می باشد. نقش قرآن کریم در بهبود نهایی رابطه زنان و مردان در طول تاریخ بی نظیر بوده است. اصلاحاتی که در قرآن کریم درباره مسئله حقوق زن و جایگاه واقعی آن با استناد به تفاسیر و استنباط های حقوقی صورت گرفته است. نتایج بدست آمده نشان داده که: عدم احترام و اعتراف به جایگاه حقوقی مناسب برای زنان در طول تاریخ خود ناشی از عدم رشد و تکامل عقل بشری وانحراف بوده است. که قرآن کریم نیز در جهت بازیابی جایگاه حقوقی زنان در جامعه بشری؛ در دو حوزه اصلی، نقش مهمی ایفا نموده است. نخست: در خصوص نحوه تکوین وجودی زن اقدام به اصلاح انحرافات دیدگاهی بشر نمود. دوم: برای تحصیل حقوق و تکالیف زن در بسیاری از عرصه ها اقدام به اعطای شخصیت حقوقی زن دستورانی منظور نمود. این تحقیق که با روش کتابخانه ای وتوصیفی _تحلیلی انجام شده است نشان می دهد که اسلام شخصیت زن را از کالا بودن به انسان بودن که می تواند دوشادوش مرد در صحنه های مختلف حیات فردی واجتماعی به بالاترین مدارج دست یابد،تغییر داد .

مجله
--
زبان محتوا
فارسی , ...