728 x 90
728 x 90

چکیده پایان نامه

برای روایات و احادیث مذهب شیعه،حکومت جهان شمول حضرت مهدی (عج) کاملترین تمدن ها در تمام تاریخ بوده و آرزوها و آمال انبیاء اعظام الهی در این تمدن محقق می شود. انبیاواولیاء الهی و همچنین رهبران تمام جوامع در صدد تربیت انسان ها و آماده نمودن بستر جامعه جهت پذیرش حکومت موعود آخر الزمان و الگوپذیری از آن بوده اند.لازمه این امر تبیین صحیح شرایط و ویژگی های تمدن عصر ظهور برای تطبیق جوامع با آن است. از آنجایی که طرح ویژگی های یک تمدن با این وسعت ظرفیتی بیش از یک پایان نامه دانشگاهی را می طلبید،در این رساله صرفا به ویژگی های فرهنگی تمدن عصر ظهور و چگونگی الگوپذیری از آن پرداخته شد.در همین راستا با توجه به شعارها و اهداف تعیین شده به نظر می رسد در جمهوری اسلامی ایران،زمینه ای لازم در رابطه با الگوگیری از حکومت مهدوی بیش از حکومت های دیگر فراهم باشد. لذا در این پژوهش این موضوع در فصول پنج گانه بررسی می گردد. این پژوهش اساساً از روشهای توصیفی و اکتشافی برای شناخت ابعاد و جوانب موضوع در گذشته «آنچه بود» و حال «آنچه هست» بهره می گیرد و در این مسیر با مقایسه گذشته و حال (در یک روند تحولات) و نیز مقایسه فعالیت و عملکرد تجربیات مشابه، به تحلیل مسائل و مشکلات و راهگشایی آنها می پردازد.

مجله
--
زبان محتوا
فارسی , ...