728 x 90
728 x 90

Profile

یزدان پناه

سید یداله

بیوگرافی

کتاب های مرتبط


نتیجه ای یافت نشد...

مقاله های مرتبط


1 مقاله
نقد و نظر
بازخوانی ظرفیت‌های عرفان اسلامی ‌در تمدن‌زایی می‌تواند ضمن تقویت ادبیات توصیفی تمدن، اهمیت عرفان اسلامی را در نظام هماهنگ تمدنی معلوم سازد. آموزه‌های دو دانش عرفان نظری و عرفان عملی و عملکرد تاریخی عرفان اسلامی بنیان‌های نظری این پژوهش تمدنی است. در این میان، آورده اساسی عرفان نظری، یعنی «اسمای…

پایان نامه های مرتبط


چند رسانه ای های مرتبط


1 نشست علمی

یادداشت های مرتبط