728 x 90
728 x 90

چکیده پایان نامه

ظهور وانحطاط تمدن اسلامی از حوادث بزرگ تاریخ است. انحطاط هر پدیده نیز مانند ظهور آن، زمینه‌ها، علل و عواملی دارد که غیر از ظهور آن است. این مسئله یک بحث گسترده‌ای است که از زمانهای گذشته اندیشمندان و متفکران به ان پرداخته‌اند، امابه صورت منسجم به ان پرداخته نشده است. از همین رو در این پژوهش تلاش شده است که به بررسی عوامل عمده انحطاط فرهنگ و تمدن اسلامی پرداخته شودو از دیدگاه دانشمندان و نظریه پردازان عوامل اصلی انحطاط فرهنگ و تمدن اسلامی مورد بررسی قرار گیرد. نگارنده در این پژوهش با روش کتابخانه‌ای به گرد اوری مطالب پرداخته است وتلاش نموده تا نشان دهدکه عوامل سیاسی، فرهنگی واقتصادی تا چه اندازه در انحطاط یک جامعه نقش دارندو پاسخگویی به این رویکردها رابا توجه به دیدگاههای مورخان و متفکران اسلامی وغربی به سرانجام رسانده است.

مجله
--
زبان محتوا
فارسی , ...