728 x 90
728 x 90

چکیده پایان نامه

احیای تمدن اسلامی به اساس شاخصه ها و الگوهای جدید و مطابق به شرایط و مقتضیات زمان و مکان می باشد، تمدن نوین اسلامی با الگو گرفتن از تجربه های تمدن با شکوه اسلامی در قرون گذشته، بهره گیری از علوم جدید و تجربه های ارزشمند بشری بوده، باکاشتن بذر سنت الهی مدافعه گرانه در میان بشریت و تزریق عشق جهاد در نفس هرمسلمان و آبیاری ایمان و اندیشه جوان مسلمان به اینکه جهاد چیزی جز خیر و برکت در پی نخواهد داشت‌‌ یکی از مهمترین موضوعاتی که درقرآن کریم به طور گسترده در موردش بحث صورت گرفته موضوع جهاد است و مفسران جهان اسلام نیز تمام سعی وتلاش شان را روی آیات جهاد تمرکز داده واین مطلب را از زاویه های مختلف مورد بحث وبررسی قرار داده است جهاد یکی از دو نیکی را بوجود خواهد آورد، یا غلبه و پیروزی برکافران متجاوز و یا شهادت در راه خدا، اندیشه جهادی آمادگی نظامی مادی و آموزش افراد، متناسب با هر عصر و زمان است تا این نیروی قوی آموزش دیده جلو هرنوع اشغالگری و تجاوز را گرفته، آزادی را برای امت اسلامی با هدف تأمین دعوت اسلامی به ارمغان آورد، این پژوهش با محور قرار دادن این موضوع در صدد بررسی این سوال است که نقش جهاد نظامی در تمدن نوین اسلامی از منظر قرآن و مفسران چیست؟ در همین راستا ابتدا به مفهوم شناسی تمدن، تمدن نوین، تفاوت تمدن قدیم و تمدن جدید و جهاد نظامی مورد بررسی قرار گرفته و سپس جایگاه جهاد نظامی در مهندسی تمدن اسلامی، نقش جهاد نظامی در زمینه سازی تمدن نوین اسلامی، نقش جهاد نظامی در حفظ و تثبیت تمدن نوین اسلامی و نقش جهاد نظامی در توسعه تمدن نوین اسلامی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. این پژوهش از نوع پژوهش بنیادی و کاربردی بوده با استفاده از روش تحلیلی - توصیفی در صدد بررسی نقش جهاد نظامی در تمدن سازی نوین اسلامی از منظر قرآن و مفسران قریقین است.

مجله
--
زبان محتوا
فارسی , ...