728 x 90
728 x 90

چکیده پایان نامه

تمدنی جدید و جهانی در حال تکوین است، تمدنی جهانی با فرهنگهای فراوان.سیر تاریخ در این سکانس این‌گونه رقم خورده که به واسطه پیشرفت سریع تکنولوژی در ارتباطات و محقق شدن دهکده جهانی مک لوهان، همزیستی تمدن‌ها و فرهنگ‌هایشان به اصلی‌ترین و مهم‌ترین چالش امروز تبدیل شود. همزیستی تمدن‌ها و فرهنگ‌هایی که منافع ناهمگون و افق‌های دید متفاوتی دارند. تمدن‌هایی که اکثراً در جریان آشتی دادن و ایجاد همگنی بین ارزش‌های سنتی با ضرورتهای علمی و فنی امروز دچار بحران‌های فرهنگی مخصوص به خود شده‌اند (تهرانیان،1380).به زعم تزوتان تودوروف وضعیت فعلی ما نه مصداق فرهنگ‌زدایی است و نه مشمول فرهنگ‌پذیری؛ بلکه چیزی است که می‌توان آن را استعلای فرهنگی نامید؛ یعنی به دست آوردن معیارها و ضوابط تازه بدون از دست دادن معیارها و ضوابط پیشین (شایگان، 1388، 140).در حقیقت تمدن‌ها و فرهنگ‌ها با به دست آوردن این ضوابط و معیارها حرکتی نو به سمت آمایش را شروع کرده‌اند، آمایش نوعی تازه از ارتباط است، ارتباطی که به واسطه همزیستیِ انسان‌ها، فرهنگ‌ها و تمدن‌هایشان و متعاقب آن خواسته‌ها و نیازهایشان ایجاد می‌شود.

مجله
--
زبان محتوا
فارسی , ...