728 x 90
728 x 90

چکیده پایان نامه

کتابخانه ها نمای تمدن هستند که پیشرفت هر تمدنی با آن سنجیده می شود و تمدن اسلامی با این ویژگی تنوع کتابخانه ها و فراوانی آنها در تمام سرزمین هایی که از چین در شرق زیر سایه حکومت اسلامی قرار گرفته است مشخص شده است. تا اندلس در غرب، و کتابخانه ها و کتاب ها در عصر دولت عباسی به لطف ظهور برخی از امرا و وزیران که عاشق علم و دانش بودند، رونق زیادی یافت. و عنوان تحقیق پایان نامه ما (کتابخانه ها در تمدن اسلامی، دوره آل بویه به عنوان نمونه) است که از طریق آن سعی کردیم بر دوره زمانی رونق کتابخانه ها در تمام بخش های خود تحت حکومت آل بویه در عراق و ایران تمرکز کنیم. آنچه را که قرار است به دست آید پوشش می دهد و لازم بود مهم ترین واژگان کلیدی و انواع کتابخانه هایی که در کشور اسلامی به ویژه در پایتخت کشور اسلامی رواج یافته اند معرفی شود و کتابخانه ها و کتابخانه های عمومی و شخصی در مدارس و بیمارستان ها و معلوم شد که کتابخانه ها صرفاً انبار کتاب نیستند، بلکه مؤسسات آموزشی و تربیتی هستند و تعداد زیادی از علما که کتاب داشتند فضا را با آنها پر کردند. در آن عصر و در تمام علومی که میراث اسلامی و میراث علمی و ادبی آن حفظ شده بود تأسیس شد و ما به مهم ترین مشاغلی که با کتابخانه ها مرتبط بود دست زدیم و در نهایت مهم ترین کتابخانه های عراق و ایران را در سال 1394 به نمایش گذاشتیم. در دوران آل بویه علیرغم اینکه بیشتر کتابخانه ها در اثر حمله مغول و سقوط دولت عباسی در آن زمان سوخته بود، آسیب ناشی از تعصب فرقه ای است، همانطور که در ایران و عراق اتفاق افتاد، اما ما از کتاب و ادبیات آنچه جهان را مجذوب پیشرفت مسلمانان در تمدن اسلامی کرد.

مجله
--
زبان محتوا
فارسی , ...