728 x 90
728 x 90

چکیده پایان نامه

این تحقیق شامل تبیین دیدگاه های مالک بن نبی در مورد دین و تمدن از یک سو و از سوی دیگر رابطه و رابطه دین و تمدن است و چه پیوندی بین آنها وجود دارد؟ و چگونه یکی بر دیگری تأثیر می گذارد؟ مالک بن نبی معتقد است که ایده دینی ، به معنای نقش غیب ، ایده ای است که به ویژه بر تمدن تأثیر می گذارد ، زیرا ایده مذهبی روح را به عناصر تمدن ، یعنی: انسان ، خاک و تمدن و شکوفایی از طریق سنتز توده بارور شده مردم ، گرد و غبار و زمان ، در لحظه ای که روح غالب است ، حاصل می شود. و در اینجا رابطه و پیوند دین و تمدن یک رابطه بهم پیوسته نهفته است ، که از نظر مالک بن نبی باقی نمی ماند ، زیرا او مانند دیگر دانشمندان مسلمان به وجود این رابطه معتقد است ، در حالی که برخی از محققان مسلمان و غربی این موضوع را انکار می کنند این رابطه و رابطه وجود ندارد و به وجود آن اعتقاد ندارند ، اما برخی دیدند که بین آنها اختلاف وجود دارد ، اما مالک بن پیامبر با اشاره به اینکه دین یک عامل اساسی و تأثیرگذار در ساخت تمدن است ، معتقد است که بزرگترین تمدن ها در مبانی مذهبی که آنها به آن اعتقاد دارند. دین مسلط و حاکم بر ساخت و ظهور هر تمدنی استوار است. تمدن و ارکان تمدن از هم پاشیده و رو به زوال و از بین می روند. تردیدی نیست که تربیت مالک بنابی و شرایطی که در آن زندگی می کرد ، نقش عمده ای در تبلور اندیشه های وی داشت. او تحت اشغال استعمار کشورش ، الجزایر زندگی می کرد و تحت تأثیر این ایده بسیار بود. وی همچنین نظرات خود را ارائه داد - آیا آنها در دین بودند یا در تمدن و غیره - و این نظرات را به معنای تقویم با توجه به آنچه برای او مناسب است نقد کرد .

مجله
--
زبان محتوا
فارسی , ...