728 x 90
728 x 90

چکیده پایان نامه

این پایان نامه در مورد جنبه ی مهمی به نام پدیده ی از دست دادن نوشته ها مانند از دست دادن کتاب ها و نوشته ها و انبارهای کتاب به روش های متفاوت مانند غرق شدن، دفن و سوزاندن، و به دلایل مختلف، از قبیل عوامل سیاسی، مذهبی، طبیعی، شخصی و دیگر موارد برای از دست رفتن کتاب ها است و بنابراین این پایان نامه با عنوان ( پدیده ی گم کردن و از دست دادن نوشته ها در فرهنگ اسلامی تا پایان دوره عباسی) آمده است.بحث خود را با این اصول تصویری که تعاریف می باشند شروع کردیم , تعریف مفهوم پدیده از لحاظ لغوی و تعریف فقدان (ازدست دادن) از لحاظ لغوی و اصطلاحی و تعریف تألیفات از لحاظ لغوی و اصطلاحی و تعریف فرهنگ از لحاظ لغوی و اصطلاحی و تعریف فرهنگ اسلامی از لحاظ اصطلاحی و تعریف عصر عباسی , سپس در برحه ای از تاریخ درباره ی از دست دادن تألیفات در فرهنگ اسلامی و تاریخ فرهنگ اسلامی و تدوین در تمدن اسلامی را بررسی نمودیم , و همچنین مهمترین آثاری که با نویسنده ها و نوشته هایشان و مهمترین دایره المعارف هایی که در جمع آوری تألیفات و روش از بین بردن کتاب ها و انبارهای کتاب ها و کتابخانه ها را بررسی نمودیم.سپس در مورد دلایل سیاسی و دینی برای از دست دادن نوشته ها (تألیفات) صحبت کردیم و به دلایل سیاسی و از بین بردن کتابها توسط دولت به دلایل دینی و همچنین مهمترین دانشمندانی که کتاب هایشان را به دلایلی که در بالا ذکر شد از بین بردند سپس در مورد دلایل طبیعی و شخصی و عوامل دیگر برای از از دست دادن تألیفات به دلایل طبیعی و دلایل شخصی و دلایل دیگری برای از دست دادن و گم شدن نوشته ها بحث کردیم و همچنین درباره ی مهمترین دانشمندانی که کتاب های خود را به دلایل شخصی از بین بردند سخن گفتیم و این بود خلاصه ی سریعی از اعم موضوعات در این پایان نامه.

مجله
--
زبان محتوا
فارسی , ...