728 x 90
728 x 90

چکیده پایان نامه

سرزمین کردستان در طول تاریخ همواره از مناطق مهم و از لحاظ سیاسی و فرهنگی نقش آفرین بوده است. در دوران اسلامی از سده دوم تا هفتم هجری قمری نقش کردها در مسائل اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و دینی- مذهبی بیشتر می شود چنانکه در بسیاری از جنگ ها حماسه آفرینی و مرزهای جغرافیایی اسلامی را از حملات همسایگان حفظ می کنند همچنین از لحاظ دینی و فرهنگی نیز کردستان زادگاه بسیاری از علما و بزرگان بوده است. با توجه به مختصر توضیح آمده و موارد فوق، هدف از نگارش این رساله بررسی نقش کردها در تمدن اسلامی از سده دوم تا هفتم هجری قمری است. روش بکار برده شده در نگارش حاضر نیز توصیفی_ تحلیلی می باشد. باتوجه به پژوهش حاضر در این دوره کردها در راستای برقراری عدالت در دستگاه خلافت، جنبش‌ها و قیام‌های زیادی به راه انداخته‌اند. در کنار این اقدامات مرزهای جغرافیای اسلامی را از حملات رومی‌‌ها، گرجی‌ها و روس‌ها حفظ کرده‌اند و مناطقی همچون شهرزور دینور، حلوان قرمیسین و غیره که مراکز مهمی از نظر فرهنگی بوده‌اند و محل رشد عالمان برجسته و جایگاهی برای مناظرات و گفتگوهای علما و بزرگان از کل کردوار بوده‌است.

مجله
--
زبان محتوا
فارسی , ...