728 x 90
728 x 90

چکیده پایان نامه

سیره پیامبر و اهل بیت ـ صلوات الله علیهم ـ دربردارنده دانش‌های مفید، کارآمد و به دور از هر خطا و اشتباه، تدبیر و اداره امور مردم، رهبری و هدایت نظام‌مند جامعه است که در برگیرنده ارکان مهم پی‌ریزی،‌ ساخت و هدایت و رهبری تمدن برتر است. این پژوهش در پی تببین نقش و تأثیر سیره علمی ؛ سیاسی و مدیریتی پیامبر و اهل بیت صلوات الله علیهم در تأسیس تمدن نوین اسلامی با تکیه بر تبیین مفهوم این تمدن است. (هدف) ازاین‌رو تلاش شده تا مفهوم تمدن از نگاه متفکران شرق و غرب مورد توجه قرار گرفته و بر اساس آن و با تکیه بر مفاهیم اصیل فرهنگ اسلامی، مفهوم مشخصی از تمدن نوین اسلامی ارایه شود. سپس چیستی و چگونگی شاخصه‌های ارکان تمدن یعنی علم، سیاست و مدیریت از سیره استخراج و نقش آنها در شکل‌گیری و بالندگی این تمدن تبیین گردد. این پژوهش توصیفی ـ تحلیلی است و گردآوری داده‌ها بر اساس فرم‌های فیش‌برداری از منابع موجود و مرتبط انجام شده و در ادامه با شیوه‌های کیفی، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. (روش) حاصل پژوهش آنکه تمدن نوین اسلامی بستر و امکانات آرامش (سکون قرآنی) و رشد و تعالی فرد فرد انسان‌های خویش را فراهم می‌نماید. در تمدن نوین اسلامی، ارکان تمدن (علم، سیاست و مدیریت) دارای مفهوم و شاخصه‌های منحصر به خود است چنان که علم پیش نیاز رشد و تعالی آدمی و سرمنشأ آن قرآن صامت و ناطق بوده و در مسیر قرب بوده و مبتنی بر تقوا و دنیاگریزی است. سیاست ابزار برقراری عدالت‌ است و اساس آن را مدارا و برپای داشتن مردم تشکیل می‌دهد. ازاین‌رو به لحاظ ماهیت ظلم‌ستیز خود پیوسته در رویارویی با کفر و نفاق قرار دارد. مبنای فعالیت سیاستمدار پیروی از دستورات الهی است و زندگی او به تمامی در خدمت امور مردم است و مدیریت می‌کوشد با به کار گیری و هدایت صحیح منابع، جامعه را به سوی اهداف الهی رهنمون شود. مدیریت دارای بایستگی‌ها، چیستی در قبول و یا عدم پذیرش مسؤوولیت است و در آن پیامدهای مدیریت ناشایستگان بیان شده و چگونگی مدیریت به دقت مورد توجه قرار گرفته است.

مجله
--
زبان محتوا
فارسی , ...