728 x 90
728 x 90

چکیده پایان نامه

یکی از حکومت‌هایی که سالیان درازی در افغانستان حکومت کرد، تیموریان بودند که در میانشان شاهرخ و ابوسعید مشهورتر بودند و بعد از آنان دوره زمامداری سلطان حسین بایقرا (حک873-911ق) به دلیل حمایت از فرهنگ و هنر، از بهترین دوره‌های حیات فرهنگی هرات به شما می‌رود.سلطان حسین در پیشبرد و ترویج جنبه‌های گوناگون فرهنگ و هنر کوشید و در هرات محیطی را فراهم آورد که هنرمندان، ادیبان و عالمان بسیاری از شهرهای دیگر به آن شهر مهاجرت و در آن کانون علم، ادب و هنر ماندگار شدند. از این‌رو جا دارد در مورد اقدامات و نقشی که این سلطان هنر دوست تیموری در دوران حکومتش بر هرات داشته، تحقیقی صورت گیرد تا از این طریق بخش قابل توجهی از فرهنگ و تمدن اسلامی شناسایی شود.لذا بر همین اساس نوشتار حاضر پس از تعریف مفاهیم و واژه‌های مهم این رساله و نیز تیین و تشریح زندگی‌نامه سلطان حسین بایقرا و اوضاع سیاسی، اجتماعی و فرهنگی عصر وی، ابتدا به تبیین انواع علوم در عصر سلطان حسین، و پس از آن تاریخ‌نگاری و ادبیات در عصر سلطان حسین و سپس بررسی وضعیت هنر و معماری آن عصر می‌پردازد.

مجله
--
زبان محتوا
فارسی , ...