728 x 90
728 x 90

چکیده پایان نامه

الله «جل جلاله» پیامبران را به عنوان رهبر و مربی انسان ها فرستاد. تا انسان های خفته و غافل را از خواب غفلت بیدار کرده و مسئولیت های که در قبال خود و جامعه دارد. را برایش بفهماند. از این رو انسان بیدار شده و به سوی هدف که دارد در حرکت می شود. بنابر این، حرکت و تلاش فرصتی را در شکل گیری یک تمدن واقعی محقق می سازد. شکل گیری تمدن امری معلول و تصادفی نبوده، بلکه نیازمند پیش زمینه ها و مؤلفه های مؤثر در شگل گیری و شگوفایی آن می باشد. که رهبر فهیم و آگاه با بنیش و فراصت که دارد. برای فراهم آوردن چنین تمدنی با مؤلفه های عدالت محوری، دین مداری، قانون مداری، جمعیت گرایی، اقتدار در حاکمیت، علم پروری و اخلاق محوری، در نخستین فرصت آن را محقق ساخته و تمدن مورد نظرش را پی ریزی می کند. بنابر این، فقدان رهبری چالش ها و پیامد های خطرناکی در جامعه دارد که از جمله، گسترش ظلم و استبداد، سلب آزادی، تعصب و تبعیض، اسراف و تبذیر، پایمال شدن حقوق دیگران و عدالت ستیزی می باشد. و رهبری که بتواند امت ها را در یک محور جمع نماید و امت ها نیز آنان را در این کار همراهی نمایند می تواند جامعه را چه در بعد مادی و چه در بعد معنوی بیمه کرده انسان ها را از جمود بیرون ساخته، افکار و استعداد ها را از درون جامعه استخراج نموده بخاطر ایجاد تمدن واقعی به کار می گیرد. و لی رهبران آیده آل که نتوانند امت را در یک محور جمع کنند و امت ها آنان را همرای نکنند نمی توانند به چنین موفقیت برسند که نمونه آن برخی انبیاء الهی و اوصیایی ایشان می باشد که بخاطر عدم همرایی امت های شان نتوانستند نظام آیده آل را پیاده کنند. روح تمدن پروری دین اسلام موجب جذب تمدن های گوناگون بشری و باروری آنها گردیده مسلمانان با الهام از آموخته های اسلام، تلاش و سیع وگسترده ای را در کشف واستنباط تمدن های مختلف و پیوند اندیشه ها و مکتب های علمی و فکری آغاز کردند. و مجموعه های گرانقدر از معلومات بشری را در اختیار خود قرار دادند و آنگاه علاقه و ابتکار خود را به کار انداختند و با نو آوری های خود سطح فرهنگ و تمدن جامعه بشری را بالا بردند. این تحقیق با استفاده از روش تحلیلی و توصیفی به صورت جامع ابتدا کلیه مبانی و مولفه های تمدن نوین اسلامی را استخراج نموده، شرایط، چالش های فقدان رهبری و نقش آن را در بعد مادی و معنوی از دیدگاه قرآن و روایات فریقین مورد بررسی قرار داه است.

مجله
--
زبان محتوا
فارسی , ...