728 x 90
728 x 90

چکیده پایان نامه

یکی از مفاهیم کلیدی در زندگی بشر تمدن است. از آنجایی که بین فرهنگ و تمدن رابطه تنگاتنگ و نزدیکی وجود دارد و در نتیجه بدون فرهنگ نمی توان تمدن را تحقق بخشید و یکی از عواملی که می تواند در فرهنگ و تمدن یک ملت و قومی موثر و تأثیر گذار باشد نقش ترجمه یا مترجم است. از نظر جامعه شناسان ، چندین تمدن اصیل در جهان وجود دارد. یکی از آنها تمدن اسلامی است. بر این اساس، اکثر دانشمندان و متفکران مسلمان به مسأله تمدن اسلامی توجه جدی داشتند و از میان آنها، امام خامنه ای رهبر انقلاب اسلامی ایران به عنوان یکی از این اندیشمندان سعی در تحقق تمدن نوین اسلامی داشته اند. تحقیق حاضر با استفاده از روش تحلیل کیفی و توصیفی و روش اسنادی و کتابخانه ای و با بهره گیری از پرسشنامه و مصاحبه به منظور جمع آوری داده ها به مطالعه موضوعاتی از جمله تمدن و نقش مترجم و ترجمه در تحقق تمدن نوین اسلامی با تأکید بر آراء و بیانات ولی فقیه امام خامنه ای و سایر محققین در این زمینه پرداخته است. از این رو، تحقیق حاضر با اثبات نقش ترجمه و مترجم در پیشبرد تحقق تمدن نوین اسلامی که یکی از موضوعات مهم و سرنوشت ساز دوران معاصر است ، بر اساس دیدگاه ها و اندیشه های امام خامنه ای درباره تمدن نوین اسلامی و صاحب نظران حوزه ترجمه به نقش ترجمه و مترجم در تمدن سازی متمرکز شده است .

مجله
--
زبان محتوا
فارسی , ...