728 x 90
728 x 90

چکیده پایان نامه

بیان مسئله : خانواده از نظر ظاهری کوچک ترین، ساده ترین و طبیعی ترین نهاد اجتماعی است، ولی در ارزیابی واقعی یکی از مهم ترین و پرارزش ترین نهادها در هرجامعه به حساب می آید . این ادّعا به آن جهت است که به نظر جامعه شناسان،و آسیب شناسان اجتماعی و روانی، پایه و اساس یک جامعه سالم یا فاسد و هم چنین استواری و پایداری جوامع، به خانواده بستگی دارد . چه بسیارند عرف ها،عادات، پاره فرهنگ ها و حتی آداب و رسومی که قرن ها در منطقه ای و در نزد قومی حضور دارند و مورد رعایت اند، ولی در گذر زمان تدریجا از میان می روند و راه فنا و زوال را در پیش می گیرند، لیکن از این نمونه ها و موارد نیست به طوری که در طی قرون متمادی و تاریخ بس کهن و قدیمی ظهور بشر در زمین و تحولات اجتماعی و فرهنگی آن، خانواده هم چنان باقی و پایدار است . دیدگاه و وظایف حکومت اسلامی در تحکیم بنیادین خانواده حکمای اسلامی در بخش حکمت عملی از سه قسم اخلاق، تدبیر منزل و سیاست مدرن سخن به میان آوردهاند.

مجله
--
زبان محتوا
فارسی , ...