728 x 90
728 x 90

چکیده پایان نامه

خداوند متعال در قرآن کریم به مسئولیت های انسان و ابعاد گوناگون آن در حیطه زندگی بشر پرداخته است و انسان را از لحاظ فردی و اجتماعی، موجودی مسئولیت پذیر تلقی می کند. این مسئله موجب آن شد که بشر همواره به سمت وظیفه شناسی و مسئولیت پذیری گرایش پیدا کند. به دلیل حقوقی که افراد به صورت دو طرفه نسبت به خود و موجودات پیرامون خویش دارند، دین اسلام به این امر مهم پرداخته است و قرآن از ابعاد مختلفی مانند بعد سازندگی و تربیت به موضوع مسئولیت پذیری اهتمام خاصی دارد. قصد پرداختن به موضوع مسئولیت پذیری را می توان در پایه ریزی تمدنی نوین که بر پایه های تعالیم اسلام پایه ریزی شده است، جستجو کرد. آن چه در طی این مهم بدان دست یافته ایم این است که عمل کردن به دستورات قران برای کسانی که در هر پست و مقام و مسئولیتی در جامعه اسلامی هستند، می تواند مثمر ثمر واقع شود. هم چنین الگو گرفتن مردم و مسئولان و افراد جوان جامعه از نمونه ها و مصداق های بارز در قران و جوامع امروزی، بهره گیری از برنامه ها و ابزارهای مدرن و جدید فرهنگ سازی در این زمینه و عملی کردن و بکار گیری این برنامه ها در جامعه، گسترش فرهنگ مسئولیت پذیری را در جامعه به همراه خواهد داشت. در نهایت باید گفت که اجرای صحیح تعالیم مکتب اسلام که هدف تمدن جدید اسلامی است، محقق نخواهد شد مگر با اجرای صحیح وظایف و مسئولیت هایی که برای افراد در جامعه معین شده است و تا زمانی که افراد در قبال آن فعل و هدف خود احساس مسئولیت نکنند، آن فعل به نتیجه نخواهد رسید. این پژوهش با روش و رویکردی توصیفی- تحلیلی به بیان موضوع مورد نظر پرداخته است.

مجله
--
زبان محتوا
فارسی , ...