728 x 90
728 x 90

چکیده پایان نامه

هدف ما در این پژوهش ارئه مفهومی از مدرسه تمدن ساز و فهم رویکرد تمدن در آموزش و پرورش و همچنین دست یافتن به نسبت مدارس موجود با موضوع تمدن نوین اسلامی است.در واقع هدف این پژوهش،رصد وضع موجود مدارس و تلاش های فعالین عرصه آموزش و پرورش در جهت تمدن سازی است.پژوهش پیش رو،یک پژوهش کیفی خواهد بود؛چرا که به دنیال تبیین مفهوم مدرسه تمدن‌ساز می‌باشد.در بخش تبیین ویژگی های مدرسه تمدن ساز از روش تحلیل محتوا استفاده خواهیم کرد.برای گردآوری اطلاعات از منابع چندگانه داده ها استفاده خواهیم کرد.منابع گردآوری داده ها اسناد و کتاب ها و مشاهده هاو مصاحبه ها خواهد بود.برای پاسخ به این سوال که مولفه های مدرسه تمدن‌ساز چیست ،از روش کتابخانه ای استفاده می نماییم و به آثار امام خمینی(ره) و آیت الله خامنه ای مراجعه خواهیم کرد.اما در بررسی وضع موجود مدارس از روش مصاحبه نیمه ساختار یافته و استفاده از اسناد استفاده می کنیم.

مجله
--
زبان محتوا
فارسی , ...