728 x 90
728 x 90

چکیده پایان نامه

کتاب موردبحث بطرزجالب و مختصری از اولین نشانه‌های فرهنگ و تمدن خاورنزدیک گفتگو نموده و ارتباط آنها را با یکدیگر از روی آثار باستانی که در یک سده اخیر کشف شده بیان مینماید. چنانکه بر ارباب بصیرت پوشیده نیست علم تاریخ و در دو سده اخیر یعنی از زمانیکه دانشمندان و باستانشناسان همراه ارتش ناپلئون اول بمصر رفتند جهش بی‌سابقه‌ای پیدا کرد. از همانوقت تاریخ از داستان نویسی بیرون آمد و علم تازه‌ای را شروع کرد که مبنای اصلی آن بر روی حفریات باستانشناسان قرار گرفت . چه بسا که کشف یک موزه سفالی عقیده مورخان را که قرنها به آن معتقد بودند تغییر میدهد. در این کتاب مخصوصا" تاکید زیادی روی کشفیات باستانشناسان شده و از این جهت کتابی مستدل و مطالعه آن برای دانشجویان و دانش‌پژوهان مفید است .

مجله
--
زبان محتوا
فارسی , ...