728 x 90
728 x 90

چکیده پایان نامه

پژوهش حاضربراساس منابع موجودکتابخانه ای و کاوشهای باستان شناسی به بررسی نقش و جایگاه اساطیر درآثارهنری تمدن ایلام می پردازد. امپراطوری ایلام در سال 2750 ق.م در منطقه جنوب غری ایران تشکیل شد و یکی از مهمترین امپراطوریهای دنیای باستان بوده است .درطول حیات این امپراطوری جمعا پنج سلسله حکومت کردند. زنان در ایلام دارای نقشی مهم و پراهمیت بودند .پژوهش حاضر تلاش دارد تابراساس داده های موجود به تحلیل و تبیین حضور زن دراین امپراطوری بپردازد .بررسی جایگاه و نقش زنان در قدرت سیاسی یکی از موضوعات مهم این رساله است که به چگونگی به قدرت رسیدن زنان اختصاص دارد. توجه به ساختار خانواده نهادین مسائل اجتماعی و فرهنگی زنان دراین دوره با نگاه نو براساس داده های باستان شناسی مورد پژوهش قرارگرفته اند. درپایان نیز با توجه به داده های موجود و موضوعات مورد بحث در رساله نتیجه گیری شده است .

مجله
--
زبان محتوا
فارسی , ...