728 x 90
728 x 90

چکیده پایان نامه

پارسیان با ورود به جنوب غربی فلات ایران و در برخورد با تمدن کهن ایلام، برکنار از نفوذ این تمدن نماندند. آنها در بسیاری از زمینه‌ها چون هنر و صنعت از فنون و سبکهای ایلامی استفاده نمودند و دبیران کارآزموده ایلامی و زبان و خط آنها را در شاهنشاهی نوپای خود مورد استفاده قرار دادند. تمدن ایلام که از لحاظ سیاسی با روی کار آمدن هخامنشیان از صحنه قدرت حذف شده بود، همچنان در این دوره از لحاظ فرهنگی در صحنه باقی ماند که آثار و ویژگیهای آن را می‌توان بخصوص تا دوره خشایارشا به خوبی مشاهده کرد. پس از این دوره است که تمدن ایلام به تدریج در تمدن هخامنشی ادغام می‌شود به نحوی که به سختی می-توان عناصر این دو فرهنگ را از هم تفکیک نمود.

مجله
--
زبان محتوا
فارسی , ...