728 x 90
728 x 90

چکیده پایان نامه

پژوهش حاضر به بررسی تمدن اسلامی از دیدگاه امام خمینی(ره) می‌پردازد. مسئله ی اصلی که این پژوهش در مقام پاسخ گویی آن برآمده، بدین ترتیب است که دیدگاه امام خمینی (ره) به عنوان یکی از متفکران برجسته‌ی معاصر در مورد تمدن اسلامی و شاخص‌های آن چیست؟ روش به کار گرفته شده در این نگاشته توصیفی- تحلیلی بوده، که در تلاش است با تدقیق در آراء و سخنان حضرت امام(ره) پیرامون مقوله‌ی مورد بحث به این مهم دست یابد. از یافته‌های اصلی این پژوهش می‌توان به این نکته اشاره داشت که امام خمینی(ره) تمدن اسلامی را در مقابل تمدن غرب و تمدن شاهنشاهی(تمدن محمدرضایی) قرار می دهند و با بهره‌گیری از نگاه گزینشی در برخورد با تمدن غرب وبرشماری نکات مثبت و منفی این تمدن، تمدن اسلامی را تمدنی می دانند که با نگاهی متعادل و متناسب به عرصه‌های مختلف حیات بشری، غایتی دو ساحتی(مادی و معنوی) و منطبق با اهداف عالیه‌ی خلقت را برای انسان در نظر داشته و علی‌رغم توجه وافر به بعد سخت افزاری و مادی تمدن، اولویت معناداری را برای مولفه‌های نرم افزاری و معنوی تمدن قائل‌اند. دین، آزادی، عدالت، قانون و عقلانیت به عنوان شاخص‌های نرم‌افزاری، و حکومت(نظام سیاسی) و حزب(احزاب) در قالب شاخص‌های سخت‌افزاری تمدن اسلامی در اندیشه‌ی امام خمینی(ره) احصاء و در نظر گرفته شده است.

مجله
--
زبان محتوا
فارسی , ...