728 x 90
728 x 90

چکیده پایان نامه

هدف این پژوهش تطبیق و مقایسه میان اندیشه‌ها و ساختارهای کلی تفکر اسلامی و تفکر غربی است و تلاش می‌کند وجوه متعارض و تفاوتهای مشخص تمدن غرب و اسلام را در سه فصل نشان دهد. بعد از اشاره به ارتباط و آشنایی متقابل اسلام و غرب و ظهور اندیشه‌های مدرن در جهان اسلام از نظام فکری این دو فرهنگ بحث شده است. نویسنده چشم ‌انداز توحیدی تفکر اسلامی را متعارض با نشانه‌های الحادی اندیشه غرب مخصوصاً اندیشه‌هایی که از عصر روشنگری به بعد ظهور و توسعه یافت، دانسته و مشخصاً به مبانی تمدن غرب در حوزه فرد و جامعه و تربیت واقتصاد و سیاست که نمودی آشکار از اومانیسم و آزادی ‌محوری و الحاد است، پرداخته و در این بررسی کلیات اندیشه اسلام در هستی ‌شناسی، اجتماعیات و سیاست با اندیشه غرب مقایسه شده است. ما در این تحقیق برای شناسایی تمدن اسلامی و غربی با شناسایی ساختمان ها و دارایی های فکری هر دو تمدن، و از طریق شناسایی دارایی ها و ساختمان ساختمان فکری می دانیم که ماهیت ساختار فرهنگی هر یک از تمدن در زمینه های مختلف در جهان، و در جامعه، ودر اقتصاد و در سیاست، آن را از طریق دانش ما از ساختمان و ماهیت تفکر فکری و چشم انداز در هر یک از تمدن می دانند که میزان تاثیر در زمینه های زندگی که دارای درآمد مستقیم در زندگی انسان در این سیاره. تمرکز تمدن غرب در سمت فیزیکی از یک و ابعاد در زندگی انسان خواهد به تدوین یک خط برنامه با این ابعاد جسمی در زندگی انسان در زمینه های مختلف در ماهیت ادراک از جهان و به جامعه و نظام سیاسی است که بر جوامع انسانی که تنها زندگی انسان خواهد شد در این ابعاد جسمی چاپ شود. در حالی که ما پیدا کردن تمرکز تمدن اسلامی در سمت اخلاقی، علاوه بر سمت های فیزیکی تاثیر قابل توجهی بر زندگی انسان در همه زمینه ها، زمانی که اسلام بین جزء فیزیکی و جزء غیر مادی در خود و یا خود را به تعادل زندگی انسان مورد نظر حفظ و باعث می شود تمدن خود و یا خود بر اساس ابعاد انسانی و ابعاد اخلاقی می سازد، و ما را به نتیجه این تعادل در انسان به طور مستقیم زندگی، از طریق درک جهان و خالق جهان و اثرات ناشی از نظریه ها و رنگدانه ساز در زندگی اجتماعی و حیات سیاسی جوامع را پیدا کرد.

مجله
--
زبان محتوا
فارسی , ...