728 x 90
728 x 90

چکیده پایان نامه

تمدن نوین ایرانی - اسلامی یکی از مباحث جدید تمدنی است که در عصر حاضر مورد توجه برخی از متفکرین و علمای مسلمان قرار گرفته است و مسیر و راهکار جدیدی را پیش پای مسلمانان قرار داده است. تمدن نوین اسلامی بیانگر نوعی تجدیدنظر و احیای تمدن اسلامی متناسب با شرایط جدید است که براساس آن اهداف و خواستههای تمدنی مسلمانان که مبتنی بر وحی است تحقق یابد. در گفتمان تمدن نوین اسلامی، اسلام دال برتر است. اسلامی که رهبران و اندیشمندان جمهوری اسلامی ایران مفسّر آن هستند دال مرکزی گفتمان تمدن بهشمار میرود. اجرا و پیادهسازی تمدن نوین اسلامی مستلزم این است که درک لازم نسبت به تمام ابعاد معنایی و مفهومی آن حاصل شود. نظریه تمدن نوین اسلامی، دربردارنده دو بعد تمدنی و اسلامی است که در درون خود اندیشه تعالی، تمدن برتر، تکامل و هویت را دارد. این نظریه، طرح عالم دینی و تجدید عهد دینی است و در نهایت پیشبرنده تکاملی چند ساحتی برای بشر است. هدف اصلی از انجام این پژوهش این است که از طریق بررسی تمدن و نوین بودن تمدن اسلامی از منظر رهبران و اندیشمندان جمهوری اسلامی ایران نشان دهیم که مسیر تمدنی مورد توجه بر چه مبانی و مولفههایی استوار است. فهم این مولفهها و مبانی به ما کمک خواهد کرد که طرح تمدنی مذکور را بهتر درک نموده و مسیر اجرایی آن را نیز با موفقیت به انجام رسانیم چرا که نگرش تمدنی یاد شده از بعد عملی و عینی قابل توجهی برخوردار است و صرفا یک طرح نظری نیست.

مجله
--
زبان محتوا
فارسی , ...