728 x 90
728 x 90

چکیده پایان نامه

یکی از مسائل بسیار مهم در جهان بحث فرهنگ وتمدن هرکشوری است و فرهنگ و تمدن متاثر از نوع حکومت و نوع دین و مذهب آن کشور است.در عصر صفوی نیز که یک حکومت شیعه اثنی عشری بر ایران حاکم شد بنابراین فرهنگ وتمدن ایران نیز متاثر از حکومت شیعی بود و فقهای شیعه در این فرهنگ و تمدن نقش به سزایی داشته ازجمله در امورات سیاسی ،فرهنگی،و معماری و ...اقدامات قابل توجهی انجام داده اند. مانند محقق کرکی که به مقام شیخ الاسلامی شاه طهماسب رسید و در نامه ای که شاه طهماسب به او ارسال داشته بود و درآن حدیثی از امام صادق(ع)روایت شده بود که به واسطه ی آن خود را ملزم به اطاعت از فقها دانسته و شاه طهماسب اطاعت از محقق کرکی را از باب ولایت فقیه برخود واجب دانسته است.در باب فرهنگی نیز می توان ازشیخ حرعاملی یاد کردکه مانند فقهای دیگر با مبلغان مسیحی و صوفیه به مقابله برخواسته و علیه صوفیه رساله ای با عنوان اثنی عشریه نوشته و همچنین علامه مجلسی با گردآوری احادیث کتاب جامعی با عنوان بحارالانوار را جمع کرده است. در بحث معماری نیز می توان از شیخ بهایی به عنوان نمونه یاد کرد که ایشان نیز بناهایی را طراحی و ساخته است به عنوان مثال حمامی که بایک شمع روشن و آب آن گرم می شدو یا مسجد چهار باغ که برروی زمینی ساخته شد که امکان ساخت در آن جا به صورت عادی وجود نداشت. اقداماتی این چنین از فقهای شیعه در دوره ی صفوی بسیار به چشم می خورد. پژوهش مورد نظر، براساس ماهیت و روش تحقیق، در زمره‌ی تحقیقات توصیفی- تحلیلی می‌باشد؛ در این نوع تحقیق، نقش محقق، تعیین کننده مشاهدات و توصیفات است.

مجله
--
زبان محتوا
فارسی , ...