728 x 90
728 x 90

چکیده پایان نامه

ظهور و رشد تمدن در شرق مدیترانه و شمال آفریقا ، سبب شد تا زندگی شهرنشینی ،صنعت ،تجارت و کشاورزی گسترش یافته و بتدریج راه خود را به درون مدیترانه باز نماید . جزیره کرت و دیگر جزایر کوچک و بزرگ دریای مزبور بار انداز هایی شدند، که چندی عناصر تمدنی شرق در آنجا به نشو و نما پرداخته و با چهره ای تغیر یافته به سواحل یونان انتقال یافتند. شهر های یونانی که در حالت ابتدایی شکل گرفته بودند در معرض تغیرات تمدنی جدید قرار گرفته و با اخذ دستاوردهای آنان در زمینه های کشاورزی ،صنعت، تجارت و فرهنگ پایه تمدن خود را ریختند. از آن پس یونان با تشکیل دولت شهر های متعدد، خود کانون تمدنی شد که آینده قاره اروپا، آفریقا و آسیا را مورد تأثیر قرار داد. این پژوهش به دنبال پاسخ دادن به میزان این تأثیر گزاریی تمدن های شرق مدیترانه بر تمدن یونان است ، با این فرض که کرت حلقه اتصال تمدن شرق و غرب بوده و در طی مراحل پژوهش میزان این تأثیر گذاری در ادبیات ، هنر، مذهب ، صنعت و تجارت به چالش کشیده شده است.

مجله
--
زبان محتوا
فارسی , ...