728 x 90
728 x 90

چکیده پایان نامه

توسعه منابع انسانی بصورت یکپارچه در جهت ایجاد و تقویت تمدن سازمانی نیازمند به یک نوع فلسفه و یا چشمانداز کلی است که بتواند راهنمای شکلدهی به تمدن سازمانی باشد. این پژوهش با هدف تعیین تأثیر توسعه منابع انسانی بر تمدن سازمانی مجلس شورای اسلامی به گردآوری و بررسی نظرهای نمونه‌ای شامل 322 نفر از کارمندان بخش اداری مجلس شورای اسلامی، پرداخته است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی- پیمایشی میباشد. در این پژوهش پس از بررسی ادبیات تحقیق از طریق مطالعات کتابخانه‌ای، با استفاده از روش میدانی و با ابزار پرسشنامه به جمع‌آوری اطلاعات مربوط به سنجش متغیرها پرداخته شد. اطلاعات در دو بخش توصیفی و استنباطی توسط نرم‌افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در بخش توصیفی عملیات مربوط به اطلاعات جمعیتشناختی افراد نمونه آماری صورت پذیرفت. همچنین از جداول و نمودارهایی که حاوی میانگین، فراوانی، درصد تجمعی و... است، در این بخش استفاده شد. در بخش استنباطی از آزمون‌های کولموگروف اسمیرنوف K-S، و آزمون‌های همبستگی و رگرسیون جهت بررسی فرضیات پژوهش استفاده شد. همچنین به منظور بررسی تأثیر مؤلفههای جمعیتشناختی بر متغیرهای پژوهش از آزمونهای U من ویتنی و کروسکال والیس استفاده شد. پس از گردآوری داده‌ها و تحلیل یافته‌های آن، همه فرضیات فرعی پذیرفته شدند همچنین، فرضیه اصلی تحقیق هم مورد آزمون قرار گرفت و مورد پذیرش واقع شد. بنابراین می‌توان گفت توسعه منابع انسانی بر تمدن سازمانی مجلس شورای اسلامی تأثیر دارد.

مجله
--
زبان محتوا
فارسی , ...