728 x 90
728 x 90

چکیده پایان نامه

در دنیای کنونی، تمدن نوین اسلامی به عنوان بازیگر نوین در روابط بین الملل قابلیت آن را دارد که از رهگذر بازخوانی مجدد تمدن اسلامی با توجه به مقتضیات زمان و مکان و بازسازی مفهومی و عملی نظام اعتقادی اسلام، به نقش آفرینی در هندسه جدید قدرت جهان بپردازد. بر این اساس در مبحث نخست به صورت مقایسه ای مبانی، تاریخ و نگرش اندیشمندان غرب و اسلام و مقام معظم رهبری(مدظله العالی)پیرامون تمدن مورد واکاوی قرار می گیرد.در این مبحث، مفهوم و پایه ها، تاریخ ، مؤلفه ها و دیدگاه اندیشمندان در مورد تمدن بررسی می گردد. در مبحث دوم، با توجه به نگاه مقایسه ای به وجه تشابه و تمایز دیدگاه ها نسبت به تمدن پرداخته و ویژگی ها و امتیازات نظریه تمدن نوین اسلامی از دیدگاه مقام معظم رهبری مشتمل بر: خردباوری، اخلاق مداری، خودباوری و غیره مورد کنکاش قرار می گیرد. در پایان نتیجه نشان می دهد که اگرچه منظومه فکری مقام معظم رهبری (مدظله العالی) درمورد تمدن مبتنی بر اصول منحصر به فرد و متفاوتی است اما این اصول به معنای نبود هیچ گونه وجه تشابهی با نگرش دیگران در زمینه تمدن نیست. وجوه مشترک نگرش رهبر با اندیشمندان غرب مبتنی بر مؤلفه های زندگی مطلوب، پیشرفت علمی و فناوری، بهره گیری از منابع طبیعی و همچنین مؤلفه های نقش دین اسلام در تمدن سازی، عدم کفایت تمدن غرب، توحید و سعادت اخروی بشر وجه تشابه با اندیشمندان اسلام است. در واقع مقام معظم رهبری با رفع اشکالات تمدن غرب مدرن به دنبال ایجاد تمدن جدیدی با خصلت عقلانیت همراه با کرامت انسانی، توجه به جهان اخروی ، نگرش هنجاری تمدن و زندگی دنیوی همراه با معنویت می باشد. راهنما و الگوی نگارنده برای انتخاب موضوع، سازماندهی و ترتیب مطالب به صورت بالا، سؤال آغازین و فرضیه زیر بوده است: وجه تشابه و تمایز دیدگاه های اندیشمندان با دیدگاه مقام معظم رهبری(مدظله العالی) در خصوص تمدن چیست؟ تحقیق حاضر با تأکید بر نظریه وحدت در عین کثرت معتقد است که تمدن نوین اسلامی در اندیشه رهبری دارای رویکرد چندوجهی در ابعاد سیاسی، اقتصادی،فرهنگی و ... مبتنی بر شاخصه های اصلی خردورزی-علمی و بدور از تعصبات سنتی و قومیتی می باشد.(فرضیه)

مجله
--
زبان محتوا
فارسی , ...