728 x 90
728 x 90

چکیده پایان نامه

آثار نویافته تمدن جیرفت (حاشیه هلیل رود) در استان کرمان و شهر جیرفت که موجب شگفتی جهانیان شده، از پیشینه طولانی برخوردار بوده و مطالعات انجام شده بر روی این آثار موجب شده که محققین تاریخ شکل گیری این آثار را قدیمی تر از اولین تمدن های جهان یعنی«بین النهرین» بدانند و حتی این فرضیه را ارایه دهند که شکل گیری اولین تمدن جهان نیز در این منطقه بوده است. با توجه به تعداد زیاد تصاویر و نقوش به دست آمده پژوهش حاضر تنها به بررسی شاخصه های گرافیکی نقوش انسانی و حیوانی روی ظروف سنگ کلریت می پردازد. این پژوهش به روش توصیفی - تحلیلی انجام شده و شیوه گردآوری اطلاعات در آن کتابخانه ای می باشد. با توجه به عنوان پژوهش حاضر در تحلیل فرمی و تجسمی این نقوش به ارزش ها و قابلیت های تصویری آنها پرداخته شده وکاربرد آنها در تولید محتوا و آثار جدید تصویری در حوزه دیزاین و طراحی های گرافیکی مورد ارزیابی قرار گرفته است.از آنجا که هنوز اطلاعات مکتوب و دقیقی درباره تمدن جیرفت در دسترس نیست، صرفاً می توان از تحلیل فرمی و نماد پردازی نقوش برجا مانده جهت کشف رمز و راز این تمدن بهره برد. طبق نتایج حاصل از این پژوهش در تحلیل فرمی این تصاویر میتوان به ساده سازی واقعگرایانه و طبیعت گرایانه، استفاده از بافت های تکرار شونده و ریتم در خطوط، اغراق در برخی از ویژگی های انسان یا حیوانات و همچنین به تأکید بر دوالیسم یا ترکیبات دوتایی اشاره کرد.

مجله
--
زبان محتوا
فارسی , ...