728 x 90
728 x 90

چکیده پایان نامه

ولتر و روسو، دو فیلسوف فرانسوی بزرگ قرن 18، در زمینه های بسیاری همچون مسئله تمدن و پیشرفت در جامعه بشری دارای اختلاف نظرهای بسیاری بودند. در این پایان نامه ما به بررسی تطبیقی موضوع تمدن از دیدگاه آنان در گفتاری بر ریشه های نابرابری در میان انسان ها (1755) اثر روسو و کتاب عصر لویی چهاردهم (1752) ولتر می پردازیم.روسو در اثر نامبرده به توصیف ویژگی های انسان اولیه می پردازد و او را موجودی خوشبخت معرفی می کند که دور از تمدن و گرفتاریهای اجتماع زندگی می کند. او همچنین ضمن پرداختن به پدیده نابرابری در میان انسانها، آن را حاصل شکل گیری جوامع و نتیجه مالکیت شخصی می داند. اما ولتر در اثر خویش با تحسین دوره ی سلطنت لویی چهاردهم، آن را نشانه ی پیشرفت تمدن فرانسه و سرمنشأ آغاز عصر روشن فکری می پندارد. در این کتاب، نویسنده با برشمردن اقدامات پادشاه در دوران سلطنت خویش که مسبب شکوفایی تمدن فرانسه در قرن 17 میلادی بود، در واقع به خواننده ارکانی را نشان می دهد که از نظر او نشانگر تمدن پرشکوه این عصر هستند.در این پژوهش، هدف تلفیق و تطبیق نظرات متضاد و مشابه این دو متفکر بزرگ در مورد ارکان مختلف تمدن است که به بررسی و تحلیل آنها از جنبه های گوناگون می پردازیم.

مجله
--
زبان محتوا
فارسی , ...