728 x 90
728 x 90

چکیده پایان نامه

در دوران ماقبل تاریخ، انسان باستان دستاوردهای زیبایی شناختی بسیاری را به وجود آورد که با تأثیر شان بر ذائقه زیبایی شناختی متمایز می شوند، بنابراین در مدت زمانی شاهد ظهور این زیبایی ها هستیم که در بین النهرین بواسطه کار عملی که انسان از طریق آن به دنبال تامین نیازهای خود بود، ظاهر شده است. چنانکه سفال بر ارزش مواد خام بین النهرین برای ساخت آنها به عنوان ابزار هنری افزود واین عامل نیز به عنوان ابزار نشان دهنده پیشرفت فنی وافزایش آگاهی از طریق اشکال مختلف مورد استفاده در آثار هنری مورد تمرکز بود. و علاوه بر آن این آثار سفالی با ویژگی‌های هنری خود، از جمله و یژگی های شکلی و نمادین در تمدن‌هایی از جمله تمدن حسونه و سامرا در بین‌النهرین، زیبایی متمایزی ایجاد کرد. از این رو برای آشکار ساختن این سطح از زیبایی که بر ذائقه تأثیر می گذارد، پژوهشگر تلاش نمود از طریق این تحقیق به «مطالعه تحلیلی ذائقه زیبایی شناختی با الهام از سفال های ماقبل تاریخ در بین النهرین، تمدن های حسونه وسامرا» بپردازد. در این راستا این تحقیق به دنبال روشن کردن وجود یک کارکرد مفید وزیباشناختی برای سفال حسونه وسامرا وهمچنین شکل بیرونی آن است که زیبایی وذوق زیبایی‌شناختی را نشان می‌دهد، به این جهت ملاحظه می کنیم که سفال‌های تمدن های حسونه وسامرا از نقش کاربردی که دارد فراتر رفته وجنبه زیبایی شناختی را افزایش می دهد. همچنین این تحقیق بر وجود اشتراکات زیبایی شناختی در عناصر وترکیب بندی سفال های تمدن های حسونه وسامرا تأکید می کند از این رو می توان سفال سامرا را عامل گسترش وتوسعه سفال حسونه دانست.

مجله
--
زبان محتوا
فارسی , ...