728 x 90
728 x 90

چکیده پایان نامه

تحولات جهان در سده های 17 تا20 دگرگونی های عمیقی را بدنبال آورد که در تاریخ پیش از آن بی سابقه بوده است. انچه در حقیقت تفاوت غرب و شرق رادچار تفاوتهای گسترده کرد ریشه در این تحولات دارد.گسترش استعمار و تصرف سرزمین های جدید بدست آوردن ثروت های زیاد که خود را در رونق تجارت و صنعت غرب نشان داد کلید اصلی رونق غرب قرنهای 17 و 18 و 19 شد.در این میان جهان شرق و از این بین ایران از گسترش قلمرو و کشف جهان نو غافل ماند و متوجه تحولات علمی و صنعتی و پس از آن درک سیاستهای قدرتهای جهانی نشد.این موضوع خود را در شکستهای ایران در برابر روسیه و سپس در واگذاری امتیازات به بیگانگان نشان می دهد.بازتاب دگرگونی های غرب نزد ایرانیان از دیر باز مناقشاتی را برانگیخته است که عده ای را با عنوان منتقد و عده ای را به عنوان شیفته غرب قلمداد می کند. این پژوهش در صدد است تا بازتاب تحولات غرب را نزد ایرانیان اعم از متفکران سیاستمداران و ادیبان بررسی نموده و به این پرسش پاسخ دهد که انان تا چه حدی نسبت به تمدن جدید غرب آشنایی داشته اند.

مجله
--
زبان محتوا
فارسی , ...