728 x 90
728 x 90

چکیده پایان نامه

دولت سید محمد خاتمی در سال 1376 زمانی آغاز به کار نمود که ایران در یکی از بحرانی ترین دوره ها از لحاظ فشارهای بین المللی و انزوای جهانی قرار گرفته بود و لذا انتخابات دوم خرداد 1376 بازتاب نگرش نوینی در مسائل بین المللی و تعییرات اساسی در تنظیم سیاست داخلی ایجاد نمود چرا که درسیاست خارجی ایران یک رویکرد فرهنگی نفوذ کرده بود. در این دوران ایران سعی نمود چهره مثبتی در عرصه بین المللی به نمایش بگذارد بنابراین از طریق اتخاذ سیاست خارجی مبتنی بر تنش زدایی و گفتگوی تمدن ها تا حدی موفق به این امر گردید.طرح ایده گفتگوی تمدنها از منظر دیپلماسی عمومی و برند تصویرسازی (image making) قابل بررسی است ،خاتمی در پی ساختن تصویری جدید از ایران در سیاست خارجی با استفاده از ابزارهایی چون شبکه های رادیو تلویزیونی ،فضای مجازی ،کتاب ،فیلم ،صدور بیانیه و قطعنامه،انجام سخنرانی ،موضعگیری و یا مذاکرات دو جانبه در پی مطرح کردن مقوله گفتگوی تمدن ها وتاثیر آن بر مخاطبان خارجی و جامعه هدف بود. این پایان نامه در پی یافتن این پرسش است که ایده گفتگوی تمدن ها در زمان ریاست جمهوری آقای خاتمی چه تصویری از ایران در سطح بین المللی بر ساخته است؟پاسخ به این پرسش به عنوان فرضیه این است که ایده گفتگوی تمدنها به واسطه درون مایه های لیبرالی و سازگار با ارزش های جهانی در برساختن چهره مثبت از ایران و زدودن آثار منفی گذشته موثر واقع شده بود.روش این تحقیق کیفی و با رهیافت دیپلماسی عمومی و تصویرسازی است.

مجله
--
زبان محتوا
فارسی , ...