728 x 90
728 x 90

چکیده پایان نامه

این پژوهش که به روش توصیفی - تحلیلی انجام گرفته است و جمع آوری اطلاعات در آن به شیوه های کتابخانه ای و میدانی است، با هدف بررسی بصری و مقایسه تطبیقی نقوش تمدن جیرفت و نقوش تمدن ایلام، صورت گرفته است و در آن سعی شده تا با بررسی این نقوش، شباهت ها و تفاوت های آنان را شناسایی کرده و تأثیرات آنان بر یکدیگر مشخص شود. تمدن جیرفت و تمدن ایلام که از تمدن های باستانی پیش از تاریخ محسوب می شوند، به دلیل هم زمانی تاریخی، در طول تاریخ با یکدیگر در ارتباط بوده اند. زیرا که شوش، به عنوان مرکز تمدن ایلام، از شاهراه های تمدن باستان به شمار می رفته و جیرفت نیز به عنوان مرکز تجاری جهان شناخته می شده است. اشیاء و آثار باستانی هر یک از این دو تمدن، انواع گوناگون نقوش حیوانی، تجریدی، گیاهی و انسانی را در بر می گرفته است که علاوه بر جنبه های تزئینی، مفاهیم و مضامین خاص و گاه اسطوره ای را نیز یدک می کشیده اند و هنرمندان، این نقوش را بر اساس اعتقادات و باورهای خود به وجود می آورده اند. در میان نقوش هر دو تمدن، نقش حیوانات نسبت به دیگر نقوش برتری دارد و نقوش دیگر نیز در رده های بعدی قرار می گیرند. علاوه بر تحلیل معنایی، نتایج حاصله از بررسی ارزش های بصری این نقوش، نشان از برتری شباهت های نقوش این دو تمدن، نسبت به تفاوت های آن دارد و با وجودیکه نقوش تمدن جیرفت و تمدن ایلام را نقوشی دارای وحدت می پندارند، اما این نتایج، نشان از تأثیرپذیری آنان بر یکدیگر دارد. البته در این بین تفاوت هایی نیز با هم دارند که از مهم ترین تفاوت های نقوش این دو تمدن، حس جنبش و پویایی است که در تمدن جیرفت، به مراتب بیشتر از تمدن ایلام، احساس می شود. به طور کلی، نقوش دو تمدن باستانی جیرفت و ایلام، وجوه مشترک فراوان دارند، اما در برخی جهات نیز تفاوت هایی دارند، اما آنچه مسلم است، تأثیر این دو تمدن بر یکدیگر مخصوصاً تأثیرپذیری تمدن ایلام از تمدن جیرفت است، زیرا که غنای هنری تمدن جیرفت بیش از تمدن ایلام می باشد.

مجله
--
زبان محتوا
فارسی , ...