728 x 90
728 x 90

چکیده پایان نامه

نظریه برخورد تمدن‌ها از جمله نظریاتی است که در حوزه سیاست بین‌الملل و بخصوص از سوی دانشمندان روابط بین‌الملل و کارگزاران سیاسی در سطح وسیعی مورد توجه قرار گرفت. در این پایان نامه ما به دنبال پاسخ به این سوال هستیم که این نظریه چه واکنش‌هایی را در میان گروه‌های سیاسی و روشنفکران دانشگاهی ایرانی برانگیخت. با توجه به جهت‌گیری خاصی که این نظریه در مورد تمدن اسلامی دارد تحلیل بازتاب آن در ایران می تواند نشانه‌هایی برای شناخت جهت‌گیری های روشنفکران و گروه‌های سیاسی ایرانی از اهمیت برخوردار است. فرضیه پژوهش آن است که «نظریه برخورد تمدن‌ها موجب موضع گیری متفاوت گفتمان‌های سیاسی رقیب در ایران شد به نحوی که یکی آن را موید ضرورت منازعه با غرب و دیگری آن را موید ضرورت تنش زدایی در روابط با غرب شمرد». در این پژوهش با استفاده از روش تفسیری اظهارنظرهای شخصیت‌ها و افراد وابسته به دو جناح سیاسی موجود در ایران و نیز پژوهش‌گران علوم سیاسی و روابط بین‌الملل مورد بررسی قرار می‌گیرد و با شاخص‌سازی از مفاهیم مطرح شده در نظرات این اندیشمندان، پاسخ سوال پژوهش استنباط می‌شود.

مجله
--
زبان محتوا
فارسی , ...