728 x 90
728 x 90

چکیده مقاله

بحث در مورد پدیده جهانی شدن، جریان رایج و امروزی در نگاه نظریه‌پردازان شاخه‌های مختلف علوم اجتماعی است و دیدگاه‌های مختلف و با یکدیگر ناسازگار فراوانی نیز در مورد آن تاکنون عرضه شده‌است. کتاب مورد بررسی که در 5 فصل با 1 دیباچه و 1 پیش‌گفتار در 150 صفحه تهیه شده‌است، تلاشی برای ارائه‌ی یک نگرش چندوجهی واقع‌بینانه و پرهیز از منحصر خواهی یک الگوی توجیهی مسلط در نگاه به پدیده جهانی شدن می‌باشد و در این راه با بهره‌گیری از منابع متنوع در مورد این موضوع در مسیر یادشده حرکت نموده است.

مجله
سیاست خارجی ,
زبان محتوا
فارسی , ...