728 x 90
728 x 90

چکیده مقاله

این مقاله در پی پاسخ به این پرسش است که تمدن مطلوب بر مبنای نگرش توحیدی چیست و شاخص ها و معیارهای آن کدام است؟ و اینکه چه عناصری باعث پیدایی، پویایی و پایداری یک تمدن می شود؟ نویسنده با این مبنا که قرآن کریم توانسته با ارائه ویژگی های مشخص، سیمای جامعه مطلوب توحیدی را معرفی کند، بر این باور تاکید می کند که عناصر مادی و نعمت های دنیوی با انگاره طیبات در قرآن دارای مطلوبیت و ارزش است؛ اما تنها باید به عنوان ابزار حرکت انسان بسوی افق های برتر دیده شود و اصالت از آن ارزش هایی است که مربوط به بعد حقیقی وجود انسان می شود. بنابراین برخی از شاخص های قرآنی تمدن اسلامی که در دو بعد نرم افزاری و سخت افزاری ارائه می شود، شامل شاخص های فرزانگی در بعد شناخت حقیقت هستی، فرزانگی در قلمرو مناسبات اجتماعی، شاخص های فرزانگی در اقتدار ظاهری در سه حوزه اقتصادی، صنعتی، نظامی می شود. این شاخص هاست که می تواند تامین کننده سعادت پایدار انسان باشد و در ترسیم معیارهای تمدن توحیدی و دستیابی به آن راهگشا باشد.

مجله
آموزه های قرآنی ,
زبان محتوا
فارسی , ...