728 x 90
728 x 90

چکیده مقاله

همزمان با سر و صدای «صلح»، در ویتنام جنگ زده و مصیبت دیده یکبار دیگر آمار آدم کشیها و ارقام جنایات جنگی از بایگانیها بیرون کشیده میشود و یاد داشتهای مربوط به آن مورد استفاده قرار میگیرد .رفتار انسان عصر حاضر شگفت انگیز است. از يك سو بفکر افتاده تا در پرتو علوم گونا گون ، مشکلات و موانع زندگی را از پیش پای بشریت بر دارد و ریشه نشر و بیماری و بیسوادی را از میان جامعه انسانی بر کند . و از دیگر سو ، همین دانشها را که خود با خون دل آنرا تحصیل کرده است درجهت نابودی خویش و ویرانی تمام مظاهر فرهنگی و انسانی بکار میبرد . در هیچ عصر و دوره ای دانش و اطلاعات بشر، چنین تراکم پیدا نکرده بود ، با اینحال هیچ وقت هم اینچنین دچار تناقض ورشکستگی اخلاقی نگشته بود .

مجله
درس هایی از مکتب اسلام ,
زبان محتوا
فارسی , ...