728 x 90
728 x 90

چکیده مقاله

در این مقاله با نگاهی به سه مجموعه از تمدن ها، جایگاه تمدن ایرانی ، ویژگی ها و امتیازات خاص آن ، مورد بررسی قرار گرفته است . سپس با تبیین کارآیی و نقش آفرینی این ویژگی ها و امتیازات تاریخی در جهان امروز، از امکان عملی بهره گیری از آنها برای تداوم یا احیای ساختارهای تمدنی کنونی و به عبارتی ، کارایی این مولفه ها در بازسازی تمدن ایرانی در دنیای امروز سخن می رود.

مجله
مطالعات ملی ,
زبان محتوا
فارسی , ...