728 x 90
728 x 90

مسئله جنسیت در جهان اسلام

مسئله جنسیت در جهان اسلام

پنج‌شنبه مورخ 12/06/1398، یکی از پیش‌ نشست‌های مربوط به «جنسیت» در جهان اسلام مربوط به پژوهشکدۀ مطالعات اجتماعی و تمدنی در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی برگزار شد.

در این نشست، دکتر محسن بدره عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا(ع)، در مورد جامعه‌شناسی تاریخی «جنسیت» در تاریخ اسلام از منظر لیلی احمد سخن گفتند و آنگاه به جایگاه احمد در میان اندیشه‌های فمینیستی در جهان اسلام و نقطه عزیمت‌های ایشان در ورود به مسئلۀ جنسیت در تاریخ اسلام پرداختند.

بخش دوم از جلسه، گفتگوهایی بین دکتر بدره و دیگر محققان حاضر در مورد جنسیت و قدرت، جنسیت و تمدن، جنسیت و نظم اجتماعی مسلمانان، جنسیت در دو پارادایم مذهبی شیعه و سنی در دنیای اسلام، جنسیت و وضعیت آن در نسبت با مدرنیزاسیون (در نگاه تطبیقی بین دنیای عرب، ایران، ترکیه، و مالزی)، و شقاق جنسیتی در آیندۀ تمدنی مسلمانان صورت گرفت. این موضوع، در سلسله نشست های راهبردی ـ تمدنی پژوهشگاه همچنان پی گرفته خواهد شد.